Gratis verzending vanaf €100 binnen BE en NL ♡ Verzending binnen 1-2 werkdagen

Gratis verzending vanaf €100 binnen BE en NL ♡ Verzending binnen 1-2 werkdagen


  Privacy Policy

  Deze website is eigendom van Nomad Living

  Adres maatschappelijk zetel: Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst België

  Telefoon: +32 477 63 93 48

  E-mail: [email protected]

  Ondernemingsnummer: BTW BE 0798.507.661

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

   

  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nomad Living of rechthoudende derden.

   

  Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  Nomad Living levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nomad Living de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  Nomad Living kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via [email protected]

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nomad Living geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Nomad Living kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  Nomad Living verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

   

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

   

  Privacybeleid

  Nomad Living verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons mailen via [email protected].

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Nomad Living heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

   

  Welke persoonsgegevens verwerken we?

  Indien u een klant bent, verwerkt Nomad Living volgende persoonsgegevens van u, of – indien u een professionele klant bent – van de door u aangeduide contactpersoon binnen of voor uw onderneming:

  • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail);
  • eventueel gebruikersnaam of accountgegevens;
  • informatie over de producten die u bij ons koopt en uw bestelgeschiedenis.

  Indien u leverancier bent, verwerkt Nomad Living van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens, functie en alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor Nomad Living op u een beroep doet.

  Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerkt Nomad Living de gegevens die u ons bezorgt in uw curriculum vitae en begeleidende brief, alsook de gegevens die u ons bezorgt tijdens het gesprek.

   

  Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

  Nomad Living verzamelt enkel gegevens die u aan ons levert en gegevens die wij ontvangen op basis van het gebruik van de website of onze producten.

  Wij kunnen eveneens informatie ontvangen van de overheid of het gerecht doch dit enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het nastreven van onze rechtmatige belangen (vb. het invorderen van facturen of het vorderen van schadevergoeding) en wanneer u hier eveneens van op de hoogte bent.

  Wanneer u Nomad Living informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor  verwerking en doorgave op dezelfde wijze als de uwe.

   

  Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Nomad Living gebuikt de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor klanten- en orderbeheer:

  • om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen;
  • om u op de hoogte te houden van uw bestelling of eventueel retour;
  • om te kunnen factureren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, om u marketing en gepersonaliseerde reclame te verzenden;
  • om onze werking en service te evalueren;
  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
  • om onze eigen rechten na te streven (vb.  betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorderingen, vorderen van schadevergoeding).

  Nomad Living houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Nomad Living werkt continu aan de ontwikkeling en verbetering van haar producten en diensten. In sommige gevallen worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt.

  Verder is Nomad Living actief op sociale media. Als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, om de vragen die u stelt te kunnen beantwoorden, om de actie uit te kunnen voeren waaraan u hebt deelgenomen en u te informeren over de uitslag, of om uw mening te horen. Nomad Living verwerkt hierbij uw contactgegevens.

  Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerkt Nomad Living uw gegevens om na te gaan of u een goede match bent met onze onderneming.

  Daarnaast verwerkt Nomad Living uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

  Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroept Nomad Living zich op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang (vb. het goed beheer van ons klantenbestand, het opvolgen van onze stock).

   

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Nomad Living deelt uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

  Wanneer u een bestelling plaatst in de webshop van Nomad Living, wordt de betaling verwerkt door een externe payment service provider. Financiële gegevens die u op de beveiligde website van deze externe payment service provider ingeeft, worden niet door ons verzameld of verwerkt.

  Nomad Living kan uw persoonsgegevens wel delen met anderen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Nomad Living verbonden zijn of of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door Nomad Living niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

  Er wat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Nomad Living verkoopt de persoonsgegevens die werden verzameld niet aan derden noch geeft deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

  Ook in de volgende gevallen kan Nomad Living uw persoonsgegevens bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten;
  • wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen (vb. in kader van een gerechtelijke procedure).

  Er wordt door Nomad Living het recht voorbehouden om persoonsgegevens over te dragen in het geval Nomad Living een deel of het geheel van de onderneming of van het vermogen zou verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen alle redelijke maatregelen getroffen worden om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

  Nomad Living verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte.

   

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  De inhoud van elke communicatie wordt verwerkt zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals bv. onze aansprakelijkheid of met het oog op het nastreven van onze rechten).

  De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

   

  Wat zijn uw rechten?

  In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Wanneer de klant een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan deze zich richten via [email protected], met kopie van zijn identiteitskaart. Nomad Living verbindt zich ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

  De klant beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

   

  Het gebruik van “cookies”.

  U kan de website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies en op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »